Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
PSİKO-SOSYAL YARDIM SERVİSİ

          Psiko-Sosyal Yardım Servisimizde 2 Psikolog 1 Sosyal Çalışmacı ve 1 İnfaz Koruma Memurumuz ile hizmet vermekteyiz.
 

BİREYSEL GÖRÜŞMELER

     Dilekçe ile psiko-sosyal yardım servisine başvuruda bulunan, psiko-sosyal yardım servisinin gerekli gördüğü veya kurum idaresi ve kurum personelinin yönlendirdiği çocuk yaştaki ve yetişkin hükümlü ve tutukluların tamamı ile bireysel görüşme yapılmaktadır. Gözlem ve görüşmeler neticesinde diğer birimler ile (sağlık, eğitim, başmemurluk, infaz) işbirliği yapılıp sorunlara çözüm aranmaktadır.
 

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLUYU TANIMA

     Kuruma yeni gelen hükümlü ve tutuklu ile infaz işlemleri bittikten sonra görüşme yapılarak “Hükümlü-Tutuklu Öngörüşme Tanıma ve Takip Formu” doldurulmakta ve UYAP'a kaydı yapılmaktadır.
 

KURUMDA ORTAK YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

     Pek çok sosyal faaliyet (konferans, spor turnuvaları, sinema, konser, tiyatro, bilgi yarışması vb.) eğitim birimi ile ortaklaşa olarak yürütülmektedir.
 

İSTENİLEN RAPORLAR

     Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü tarafından istenilen raporlar düzenli bir şekilde hazırlanıp Bakanlığa ulaştırılmaktadır.
 

HÜKÜMLÜ - TUTUKLU AİLELERİ İLE GÖRÜŞMELER

     Hükümlü/tutuklu aileleriyle gerektiği durumlarda görüşmeler yapılmaktadır. Görüşmelerde hükümlü ve tutuklunun ailesi ile ilgili sorunları ve psikolojik problemleri üzerinde durulmaktadır. Ailesine ulaşmakta zorlanan kişilerin aileleri ile görüşülmektedir.
 

SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER

     Hükümlü ve tutukluların kişiliklerini geliştirmeleri ve sosyal etkinliklere daha fazla ilgi gösterip, katılımını sağlamak amacıyla pek çok sosyal kültürel faaliyetlerde bulunulmaktadır. Bu konu başlığı altında, futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, satranç vb. dallarda turnuvalar gerçekleştirilmektedir.
 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIYLA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

     Konferanslar sosyal-kültürel faaliyetlerde sivil toplum kuruluşlarından maddi veya manevi destek alınmaktadır. Bu Kuruluşlar uzman kişi temini, materyal ve cihaz temini konusunda yardımcı olmaktadırlar.
 

PERSONEL GÖRÜŞMELERİ

     Kurumda çalışan personelin talepleri doğrultusunda görüşmeler yapılmaktadır. İş stresi, kişisel ve ailevi problemler gibi konularda önerilerde bulunulmaktadır. Daha ileri derecedeki sorunları içinse bir uzmana yönlendirilmektedirler.
 

GRUP ÇALIŞMALARI

     Kurumumuzda, hükümlü ve tutuklularla grup çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda, Öfke Kontrolü, Alkol ve Madde Bağımlılığı gibi konularda faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

 

          Psiko-sosyal yardım servisi; personel ve hükümlülerin ruh ve beden sağlığı ve bütünlüğüne ilişkin koruyucu, geliştirici programları araştıran, uygulayan ve gerektiğinde tedavi sürecine katılarak psikolojik destek ve müdahalede bulunan, ayrıca hükümlülerin bireysel özelliklerini, yaşam koşullarını ve suç işleme nedenlerini belirleyerek bireysel gelişmelerine yardımcı olan, kurum yaşamına uyumlarını ve toplumsal yaşamla uyumlaşmalarını sağlayan ve bireyin yeniden suç işlemesini engelleyecek önlemleri alan ve bu amaçla gerektiğinde kurum en üst amirinin bilgisi dahilinde, aileler ve sosyal çevreyle görüşme yapan servistir. Psiko-sosyal yardım servisinde; psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog ve çocuk gelişimi uzmanı görev yapar.

İyileştirme programları kapsamında spor alanları, çok amaçlı salon, kütüphane ve iş atölyelerinden yararlanma, meslek edinme kursları gibi faaliyetlere katılabilecek durumdaki hükümlüler ile kurumun iç hizmetlerinde çalıştırılacak hükümlüleri belirleyerek idare ve gözlem kuruluna sunar.

Psiko-sosyal yardım servisi, hükümlülerin gözlem değerlendirme raporu veya gelişim değerlendirme raporunu düzenler, ayrıca servisin çalışmalarıyla ilgili olarak üç ayda bir raporla kurum en üst amirine bildirir.

Psiko-sosyal yardım servisi görevlilerince hükümlüler ile yapılan görüşmeler sonucunda; hükümlülerin dışarıda bulunan bakmakla yükümlü bulunduğu kişilerin sosyal yardım veya sosyal desteğe ihtiyaç duyduklarının öğrenilmesi hâlinde; bu durum ceza infaz kurumu idaresince sosyal hizmet sunan ilgili kamu kurumu veya yerel yönetimlere yazı ile bildirilir.

Ceza infaz kurumunda anaları ile birlikte kalan sıfır-altı yaş grubundaki çocukların psiko-sosyal gelişimleri psiko-sosyal yardım servisi görevlilerince takip edilir.

Psiko-sosyal yardım çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

 

Ceza infaz kurumlarında psiko-sosyal yardım servisi çalışmaları "Standartlar Sistemi" çerçevesinde oluşturulan "İyileştirme Haritası" kapsamında yürütülmektedir. Bireylerin kendileri ve yaşadıkları sosyal çevreleri ile ilgili psiko-sosyal özelliklerini içeren çalışmalar psiko-sosyal servis uzmanları tarafından yapılmaktadır. Ceza infaz kurumu psiko-sosyal yardım servislerinde psikolog ve sosyal çalışmacı görev yapmaktadır. Psiko-sosyal servis uzmanları planlama, yürütme ve izleme değerlendirme çalışmalarını mesleki bilgi ve uzmanlık alanı çerçevesinde yürütür. Mesleki yöntem ile inceleme, problem çözme, gözlem, görüşme, rapor yazma ve dosyalama gibi teknikleri çalışmalar sırasında kullanır.

A.Hükümlü-Tutukluya Yönelik Hizmetler

a. Kuruma Girişteki Hizmetler

 1. Kuruma yeni gelen hükümlü-tutukluyla geçici kabul bölümünde azami ilk 3 gün içinde görüşmesini yapar.
 2. Yapılan bu ilk görüşmede uzman kendini ve kurumda yürütülen psikolojik hizmetleri tanıtır.
 3. Hükümlü veya tutuklunun uzmana hangi durumlarda ve nasıl başvurabileceğini anlatır.
 4. Bu görüşmede hükümlü-tutukludan genel bilgiler  ile  varsa daha önce yaşadığı psikolojik rahatsızlıkları ve gördüğü tedaviler, herhangi bir madde bağımlılığı olup olmadığı gibi bilgiler alınır.
 5. Görüşme sonucunda elde edilen bilgiler hükümlü-tutuklu tanıma formuna kaydedilir.

b . Kurum Sürecindeki Hizmetler

 1. Hükümlü-tutuklunun kendi talebi, kurum çalışanlarının yönlendirmesi ve psiko-sosyal servis uzmanları tarafından bireysel psikolojik görüşmeler yapılır.
 2. Hükümlü-tutuklunun mesleği konusunda bilgi alır. Kurumda bulunan iş yurdu ve mesleki eğitim atölyelerine katılımı konusunda bilgi aktarımında bulunur.
 3. Gerekli gördüğünde hükümlü-tutuklunun aile üyeleri ile görüşme yaparak sorunların tespit ve çözümlenmesine yardımcı olur.

c. Salıverilmeye Hazırlık ve Salıverilme Sonrası Hizmetler

 1. Salıverilme sonrası hazırlık çalışmaları kapsamında sosyal yaşama adapte olmalarına yönelik görüşmeler yapar.
 2. Hükümlünün salıverilme sonrası yaşamına ilişkin sosyal çevresi ile ilişkiye geçer.
 3. Hükümlünün salıverilme sonrası yapabileceği işler, işyerleri ve gerekleri konusunda bilgi aktarımında bulunur.

B. Personele Yönelik Hizmetler
Kurum personelinin sorunlarının tespiti ve çözümü için gerekli gördüğü durumlarda grup yada bireysel görüşmeler yapar.

C. İdari Görev Yetki ve Sorumluluklar

 1. Hükümlü-tutuklunun psiko -sosyal özelliklerini, davranışlarının nedenlerini değerlendirmek, açıklamak ve bilgi aktarımında bulunmak amacıyla Disiplin ve İdare Kurulunda görev alır. Kurul toplantılarına katılır, oy kullanır.
 2. Disiplin kurulunda ;
  • İnfaz rejimine uyan, kendisine uygulanan tretman çalışmalarında olumlu gelişmeler kaydeden hükümlü-tutuklunun ödüllendirilmesini idareye teklif eder.
  • Disiplin soruşturması gerektiren durumlarda tutanakları okur, gerekli görüyorsa tutanağı tutan kişi ve hükümlü-tutuklu ile görüşmeler yapar.
 3.  İdare Kurulunda ;
  • Hükümlünün müşahede ve sınıflandırılma aşamalarında  görev alır.
 4. Yayın Seçici Kurulun üyesidir. Kurulla ilgili görevleri yapar. 
 5. Kurum içinde günlük yaşamın programlanmasında, mesleki formasyonu idareye görüş ve öneriler bildirir.
 6. Personel hizmet içi eğitim seminerlerinde konusu ile ilgili görev alır. Eğitici personel olarak derslere girer.

D. Diğer Mesleki Çalışmalar

 1. Ceza infaz kurumu yönetimi, infaz ve diğer mesleki konulardaki konularda  araştırma kaynak ve dokümanları takip eder. Kurum içinde çeşitli araştırma projeleri geliştirip uygulayabilir.
 2. Üniversite hastane diğer kamu kurum ve kuruluşları mesleki ve sivil toplum örgütleri ile ilişki kurarak kurumdaki psiko -sosyal hizmetlerin kalite ve etkinliğini artırmaya çalışır.

 

Adres

Adalet Mah. Adalet Cad. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü, 06946 Yenikent - Sincan / ANKARA

Telefon

Tel: (0312) 254 00 43 / 47

Faks: (0312) 254 03 35

E-Posta

sincan4nltkcikisaretadalet.gov.tr