Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
SAĞLIK SERVİSİ

             5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 79 ile Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’ün 25 ve 113’üncü maddesine göre;  Kurumda koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini yerine getiren servistir.

    Kurumumuzda; 1 Aile Hekimi, 1 Diş Hekimi, 1 Hemşire, 2 Sağlık Memuru, 4 İnfaz Koruma Memuru görev yapmaktadır. Kurumda koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini Aile Hekimi başkanlığında yerine getiren servistir. Sağlık Memurları Aile Hekimi tarafından yapılması istenen enjeksiyon, basit tıbbı müdahale ve gerekli görülen ACİL müdahalelerde Aile Hekimine yardımcı olurlar. Günlük pansuman ve İlaç düzenlemelerini ve listelerini tutarlar. Kurumumuz Aile Hekimi ve Diş Tabibi tarafından ileri tetkik ve tedavisi için yapılan sevklerin planlama ve evrak kayıtlarında yardımcı İnfaz ve Koruma Memurları görev yapmaktadır.
 

Cezaevi Tabibinin Görevleri

(1) Kurumun sağlık koşullarını düzenleyerek, hükümlülerin ve kurum personelinin muayene ve tedavilerini yapar,

(2) Kurumun sağlık koşullarını bozan hareketlerin önlenmesi amacıyla, tedavi olmayı reddedenlerin ve kurumun sağlığını bozacak şekilde hareket edenleri kurum en üst amirine bildirir,

(3) Kurumda ortaya çıkan hastalıklar ve bu hastalıkların önlenmesi için alınacak tedbirler ile ayrıca iaşenin kalitesine, miktarına ve dağıtım şekillerine, hükümlülerle personelin temizliğine, kurumun sıhhî tesisat, ısıtma, aydınlatma ve havalandırma tesislerinin sağlık şartlarına elverişli bir şekilde işleyip işlemediğine, beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin sağlık şartlarına uygun bir şekilde yürütülüp yürütülmediğine ilişkin hususları tespit etmek maksadıyla, kurumu ayda en az bir kez denetleyerek hazırlayacağı raporu kurum en üst amirine sunar ve sağlık istatistiklerini düzenler,

(4) Sağlık servisinin; tıbbi, idarî ve teknik hizmetlerini mevzuata uygun yürütür ve denetler,

(5) Tıbbi atıkların kontrolü ve imhası için gereken önlemleri alır.

(6) Aile Hekimi, Vardiya sisteminin uygulanmadığı hâllerde, önemli bir rahatsızlığın bildirildiği durumlarda, günün her saatinde kuruma gelerek gerekli önlemleri alır.

(7) Kuruma giriş yapan hükümlü ve tutukluların ilk fiziki muayenesini yapar ve gerek gördüğünde rapor düzenlenmesi için sevk eder.
 

Diş Hekiminin Görevleri

(1) Hükümlülerle kurum personelinin, ağız ve diş sağlığıyla ilgili koruyucu ve tedavi edici hizmetlerini yapar ve sağlık istatistiklerini düzenler.

(2) Cezaevi tabibi ve diş hekimi, sağlık servisinde çalışan diğer personel ile birlikte, aşağıda belirtilen işleri yapmak amacıyla, ortak görev anlayışı içinde hareket eder.

(3) Sağlık gözetimini, dilekçe ile kendilerine muayene amaçlı başvuru yapan veya gerek görülen acil durumlarda hükümlü ve tutukluların muayenesi ve gerek görüldüğünde sevklerini yaparlar.

(4) Sevki yapılan hükümlü ve tutukların, sevki yapılan poliklinikte, sağlık işlemlerinden sonra kontrol ve gözetimini yaparlar.

 

Sağlık Memurunu Görevleri


(1) Cezaevi tabibinin gözetimi altında olup, onun göstereceği işleri yapar. Meslekî bilgisi ve yetkisi çerçevesinde koruyucu ve tedavi edici hizmetleri yerine getirir.  Tanıya yönelik işlemleri  5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 21/3’üncü , Tüzük’ün 67/3 ve 22.01.2007 tarih ve 45/1 sayılı genelgenin 5’inci bölüm 1.inci maddesine göre;Tanıya yönelik olarak hükümlü ve tutukluların parmak ve avuç içi izleri alınır, fotoğrafları çekilir, kan grupları, vücutlarının dış özellikleri ve ölçüleri belirlenir. Kayıt altına alınan bu bilgiler, hükümlü ve tutuklunun kişisel dosyasında veya elektronik ortamda saklanır. Bu bilgiler, kanunların zorunlu kıldığı hâller dışında hiçbir kurum ve kişiye verilemez. Talep hâlinde, bilgi veya kayıtların verilip verilmeyeceği Cumhuriyet başsavcılığınca değerlendirilerek yerine getirilir.
     

(2) Bulaşıcı hastalıklardan korunma Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile  Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’ün 113’üncü maddesine göre;
Kurumda, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 57 nci maddesinde yazılı bulaşıcı hastalıklardan birisinin çıkması veya çıkma şüphesinin ya da bu türden bir hastalık sebebiyle ölümün meydana geldiği hallerde durum kurum tabibince kurumun en üst amirine bildirilir. Bu bildirimin alınması üzerine kurum en üst amiri durumu gecikmeksizin ilgili mercilere bildirir.


(3) Hükümlü ve tutuklu, bir sağlık kuruluşu veya kurum tabibince yapılan muayene ve teşhisi sonucunda, 1593 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde sayılan zührevi hastalıklar ile HİV virüsü taşıdığının tespit edilmesi hâlinde, durum, ilgili mercilere yazıyla gizli olarak bildirilir. Ancak, bu hâlde de, kurum olanakları ölçüsünde kurum tabibi, bunların ilk tedavilerini yapar ve hastalığın yayılmasını önleyici tedbirleri alır.Tedaviyi sağlayacak nitelikte özel bölüm bulunmaması halinde  kurumdaki hükümlü ve tutuklu, derhâl tedavisinin yapılabileceği sağlık kuruluşuna sevk edilir. Kurum idaresi tarafından, hastalığın yayılmasına engel olmak için gerekli önlemler alınır.

(4) Hükümlü ve tutukluların muayeneleri ve tedavileri 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 78 ve tüzük’ün 117’inci maddesine göre; Kurumun sağlık koşullarının düzenlenmesi, hükümlü ve tutukluların acil veya olağan muayene ve tedavisi kurumun hekimi tarafından yapılır. Genel veya hastalık nedeniyle yapılan tüm muayene ve tedavi sonuçları, sağlık izleme kartına işlenir ve dosyasında saklanır.

(5) Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile üniversitelerin sağlık kuruluşları, hükümlü ve tutukluların tedavileri bakımından gerekli yardımları yapmakla görevlidirler.


(6) Rızası olsa bile hiçbir hükümlü tutuklu üzerinde tıbbî deney yapılamaz.
Kurum iç hizmetlerinde çalıştırılma 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 29 ve 31, tüzük’ün 96 ve 99, gözlem ve sınıflandırma merkezleri yönetmeliğinin 13’üncü maddesine göre; İyi hâlli hükümlü ve tutuklular, idare ve gözlem kurulu kararı ile, kurum yönetimi tarafından durumlarına uygun kurum içi hizmetlerde çalıştırılabilir.


(7) Hükümlü ve tutuklular, yöneticilerin ve görevlilerin kişisel işlerinde çalıştırılamaz.
Hekim, psikiyatri uzmanı, psikolog, sosyal çalışmacı, öğretmen ve benzeri mesleklere sahip olan hükümlü ve tutuklulardan; iyi hâl gösterenler, idare ve gözlem kurulu kararıyla, kurumun servislerinde meslekleriyle ilgili görevlilere yardımcı veya eğitici olarak çalıştırılabilir.

 

 

Adres

Adalet Mah. Adalet Cad. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü, 06946 Yenikent - Sincan / ANKARA

Telefon

Tel: (0312) 254 00 43 / 47

Faks: (0312) 254 03 35

E-Posta

sincan4nltkcikisaretadalet.gov.tr